Radel-DURADEX-Acudel

PPSU-聚苯砜     【产品咨询:15999897572】PPSU.jpgPPSU.jpgPPSU (6).jpg

PPSU是一种无定形的热性塑料,具有高度透明性、高水解稳定性。制品可以经受重复的蒸汽消毒。

PPSU,学名:聚亚苯基砜树脂(Polyphenylene sulfone resins)PPSU聚亚苯基砜树脂是聚砜(Polysulfone)简称PSF系列的产品 。是新颖的热塑性工程塑料,指在分子主链中含有砜基及芳核的高分子化合物,非结晶性。

PPSU原料型号

Radel®-DURADEX®-Acudel®
PPSU
Radel R-5000 NT
Radel R-5000 CL 301
Radel R-5000 TR BU391
Radel R-5100 NT
Radel R-5100 CL301
Radel R-5100 TR BU501
Radel R-5100 BK937
Radel R-5100 NT15
Radel R-5100 GY1137
Radel R-5100 GY1037
Radel R-5100 GY874
Radel R-5100 RD 1018
Radel R-5100 OR1145
Radel R-5100 YL1337
Radel R-5100 GN1007
Radel R-5100 BU1027
Radel R-5100 VT2582
Radel R-5100 BN1164
Radel R-5500 NT
Radel R-5500 BK937
Radel R-5500 NT15
Radel R-5500 GY1137
Radel R-5500 GY1037
Radel R-5500 GY874
Radel R-5500 RD 1018
Radel R-5500 OR1145
Radel R-5500 YL1337
Radel R-5500 GN1007
Radel R-5500 BU1027
Radel R-5500 VT2582
Radel R-5500 BN1164
Radel R-5600 NT
Radel R-5800 NT
Radel R-5800 CL301
Radel R-5900 NT
DURADEX D-3000
DURADEX D-3000 NT TRGY391
Acudel 22000 BK937
Acudel 22000 NT15
Acudel 22000 BK937
To Top
sitemap网站地图